Projektbidragens användning och effekter 2018

”Ett av kärnuppdragen för Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) är att fördela statsbidrag till ideella organisationer och stiftelser. I Projektbidragens användning och effekter 2018 ger myndigheten en bild av hur tre av våra projektbidrag har använts. Vi gör också, i den mån det är möjligt, bedömningar av vilka effekter respektive bidrag har gett i förhållande till sitt syfte. Bidragen som inkluderas i den här rapporten går till projekt som motverkar eller förebygger rasism, projekt som värnar demokratin mot våldsbejakande extremism samt projekt som stödjer barns och ungdomars självständiga organisering och inflytande. Totalt redovisades över 36,5 miljoner kronor inom de tre projektstödformerna under 2017. Sammantaget bedöms både användningen och de effekter som organisationerna har rapporterat in till myndigheten ligga i linje med bidragens syften. Myndighetens förhoppning är att rapporten ska fungera som ett underlag till regeringen inför beslut om hur bidragen ska regleras och följas upp. Vi ser också att rapporten kan vara av intresse för och inspirera även andra. Projektbidragens användning och effekter 2018 är därför utformad så att alla ska kunna bilda sig en uppfattning om och inspireras av vad de olika statliga stöden används för och bidrar till. Rapporten är framtagen av Sara de Haas på avdelningen för stöd och samverkan. Kollegorna Anna Johansson, Daniel Sjöman, Ellen Lundkvist, Nela Bengtsson med flera har bistått med underlag.

Lena Nyberg, generaldirektör Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor”

Ladda ned rapporten här…