KULTURANALYS 2020

Myndigheten för kulturanalys

En lägesbedömning i relation till de kulturpolitiska målen
Rapport 2020:1

Rapporten Kulturanalys 2020 är Myndigheten för kulturanalys samlade uppföljning av de kulturpolitiska målen, baserad på de analyser, utvärderingar och bedömningar som myndigheten har gjort under 2018. I rapporten sammanfattas de studier som myndigheten har publicerat under det senaste året med särskilt fokus på de resultat och slutsatser som kan bidra till att beskriva och värdera läget i förhållande till de övergripande målen för kulturpolitiken.

Läs publikationen